وبلاگ حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

ماخذ شناسی حقوق جزا در زمینه ی جرایم علیه تنانیت جانی

قتل

 : هاپایان نامه

 ۱)اشتباه در شخصیت مجنی علیه و تاثیر آن در مسولیت کیفری جانی از نطر فقه وقانون کیفری{پایان نامه}/سعید شیری قلعه جوق(کارشناسی ارشد)حقوق جزا و جرم شناسی/دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکزی)/تهران: ۱۳۸۴

۲)ب‍ررس‍ی‌ اک‍راه‌ در ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۲۱۱ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ع‍ل‍ی‌ م‍ش‍ای‍خ‍ی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی/ت‍ه‍ران‌۱۳۷۹

 ۳)ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ طرق‌ اث‍ب‍ات‌ ق‍ت‍ل‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]حسن حیدری فرد/دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی/ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶-۷۷‌

 ۴)بررسی حکم ممسک و ناظر در قتل عمدی در منابع فقه امامیه و فقه عامه و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ مؤلف اسماعیل رجبی‌قره‌قشلاقی/(کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی/تهران، ۱۳۸۷

 ۵)بررسی روانشناسی و جرم‌شناختی متهمین به قتل ارجاع شده به بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانون[پایان نامه]/ آقائی، امیر/( کارشناسی ارشد ): حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی/تهران، ۱۳۸۴

 ۶)بررسی ضمان عاقله در قتل خطایی در فقه اسلامی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ مولف نعمت‌ا... 

صادقی/(کارشناسی ارشد): الهیات، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی/تهران، ۱۳۸۸

 ۷﴾ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ج‍رم‌ ق‍ت‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ آن‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] ق‍رب‍ان‍ی‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد/دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌/م‍ش‍ه‍د۱۳۷۸‌

 ۸﴾بررسی فقهی- حقوقی مباشرت و تسبیت در قتل [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر سمیه پورمهر/(کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی/دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکزی). مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق/تهران، ۱۳۸۳

 ۹﴾بررسی مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی[پایان نامه]/نگارش مجید یزدان‌پناه/( کارشناسی ارشد ) : حقوق، گرایش جزا و جرم‌شناسی/دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ). دانشکده حقوق/تهران، ۱۳۸۴

 ١۰﴾تجزیه و تحلیل مواد " ۲۱۶ و ۲۱۷ " قانون مجازات اسلامی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهش از شکوفه شکری/(کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی/دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق/تهران، ۱۳۷۶

 ١١﴾ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍اده‌ ۶۳۰ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ "ت‍ع‍زی‍رات‌" (ض‍رب‌ و ج‍رح‌ و ق‍ت‍ل‌ ه‍م‍س‍ر در ح‍ال‌ زن‍ا)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ آق‍اخ‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر/دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶ – ۱۳۷۷

 ١٢﴾تخلفات ورزشی و مسئولیت کیفری ورزشکاران[پایان نامه]/پژوهشگر محسن حاجی‌مزدارانی/( کارشناسی ارشد ): حقوق جزا و جرم شناسی/دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ). دانشکده حقوق/تهران، ۱۳۸۴

 ١٣﴾تطبیق مقررات مربوط به موانع ارث در قانون مدنی یا فقه اهل سنت [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش حسنعلی اورک‌بختیاری/ (کارشناسی ارشد): حقوق/دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق/ تهران، ۱۳۶۸

 ١٤﴾جایگاه نظریات پزشکی قانونی در بررسی صحنه قتل مشکوک [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش کامران متقی/ (کارشناسی ارشد): جزا و جرم‌شناسی/ تهران، ۱۳۸۸

 ١٥﴾ض‍م‍ان‌ طب‍ی‍ب‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌][پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ س‍رور م‍ی‍ره‍اش‍م‍ی‌/ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ / ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱

 ١٦﴾ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ در ق‍ت‍ل‌ و راه‍ه‍ای‌ ح‍ص‍ول‌ آن‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ ک‍لان‍ت‍ری‌، م‍خ‍ت‌/ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د

ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۹

 ١٧﴾قتل غیر مسلمان در حقوق کیفری ایران و اسلام [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش قهرمان کریمی/ (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی/ مازندران، ۱۳۸۷

 ١٨﴾قتل فرزند توسط پدر در فقه و حقوق [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش مرتضی شجاعی‌نیک / (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی/ تهران، ۱۳۸۴

 ١٩﴾قتل و مجازات آن در اسلام و عقاید جدید [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/تألیف محمداسمعیل مختاری/ (فارغ‌التحصیل): قضائی/ تهران، ۱۳۳۶

 ٢٠﴾قتل همسر و اجنبی، آثار حقوقی-جزائی آن [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش محمد خلیل‌زاده یوشانلویی/ ‏‫(کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم شناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی). دانشکده حقوق/ تهران، ۱۳۸۲

 ٢١﴾مطالعه تطبیقی عنصر معنوی قتل عمد در نظام کیفری ایران و انگلستان [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/مولف محمود کریمی‌زارچی / (کارشناسی ارشد): حقوق‌جزا و جرم‌شناسی / تهران١٣٨٨

 ٢۲﴾بررسی تطبیقی موانع قصاص در مذاهب خمسه و حقوق ایران{پایان نامه}/علی افخمی عقدا/(کارشناسی ارشد):فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشگاه پیام نور مرکز تهران/تهران ١٣٨٧

 ٢٣﴾قتل شبه عمد در فقه اسلامی/حسن غفارپور/(کارشناسی ارشد ):حقوق/دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده حقوق/تهران ١٣٦٨

 ٢۴)اتانازیا-مرگ از روی ترحم{پایان نامه}/لیلا انتظاری/(کارشناسی ارشد):حقوق جزا گرایش جرم شناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکزی)-مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق/تهران-١٣٨٢

 ٢٥﴾تسبیب در قتل{پایان نامه}/محمد بهرامی/ (کارشناسی ارشد):حقوق جزا گرایش جرم شناسی/  دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکزی)-دانشکده حقوق و علوم سیاسی/تهران-١٣٧٩

 ٢٦﴾بررسی فقهی و حقوقی شبه در قتل{پایان نامه}/رضا پرویزی/(کارشناسی ارشد):حقوق جزا گرایش جرم شناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکزی)-دانشکده حقوق و علوم سیاسی/تهران-١٣٨٥

 ٢٧﴾پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل{پایان نامه}/(کارشناسی ارشد):حقوق جزا گرایش جرم شناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکزی)/تهران-١٣٧٩

 ٢٨﴾قتل غیر عمد موضوع ماده ی ٦١٦قانون مجازات اسلامی تعزیرات١٣٧٥{پایان نامه} دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکزی)-دانشکده حقوق و علوم سیاسی/تهران-١٣٨٠

 ٢٩﴾بررسی عنصر روانی(معنوی)قتل عمد در حقوق موضوعه ایران{پایان نامه}/طوس القاضی مهر/(کارشناسی ارشد):حقوق جزا/ دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکزی)/تهران-١٣٨٢

 ٣٠﴾بررسی تطبیقی قتل عمدی و شبه عمدی در حقوق ایران وانگلستان(با نگرشس به حقوق فرانسه){پایان نامه}/رضا خجسته نیا/ (کارشناسی ارشد):حقوق جزا گرایش جرم شناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکزی)-مرکز تحقیقات تکمیلی حقوق/تهران١٣٨٢

 ٣١﴾ملاک تعیین نوع قتل و مجازات آن در حقوق کیفری ایران{پایان نامه}/داوود ابراهیمی/ (کارشناسی ارشد):فقه و مبانی حقوق/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.دانشکده ی الهیات. فلسفه و معارف اسلامی

 ٣٢﴾بررسی قتل مهدورالدم ارز دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت{پایان نامه}/حسین خدا بنده(کارشناسی  ارشد) :حقوق جزا گرایش جرم شناسی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده حقوق

تهران١٣٨٤

 ٣٣﴾بررسی تطبیقی قتل با رضایت و عفو مجنی علیه در ایران-انگلستان و آمریکا{پایان نامه}/علی اصغر تقوی حقوق جزا گرایش جرم شناسی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/تهران ١٣٨٠

 ٣٤﴾بررسی فقهی و حقوقی قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن قاتل{پایان نامه}/حمیدرضا تاجیک داوودی / (کارشناسی ارشد):فقه و حقوق اسلامی/دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مرکزی).دانشکده الهیات و ادبیات و علوم انسانی/تهران ١٣٨٤

 ٣٥﴾تحلیلی از سیر تحول جرایم قتل و صدمات غیر عمدیناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ی ایران{پایان نامه}/سروش ستوده جهرمی/(کارشناسی ارشد ):حقوق جزا/دانشگاه شهید بهشتی / دانشکده ی حقوق/تهران١٣٦٢

 ٣٦﴾بررسی تطبیقی حقوق ملل اسلامی در خصوص قتل ناشی ازدفاع مشروع{پایان نامه}/امیر اسدالله سلطانی راد/(کارشناسی ارشد):الهیات و معارف اسلامی.گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.دانشکده الهیات ادبیات و علوم انسانی/تهران١٣٨٤

 ٣٧﴾تاثر جنسیت در قتل در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران{پایان نامه}/صفیه اسماعیل زاده گاوکانی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.دانشکده الهیات.فلسفه و معارف اسلامی/تهران.  ١٣٨٣

 ٣٨﴾تحلیل مقررات جزایی ایران در خصوص زن و مرد درقتل{پایان نامه}/فاطمه بولاقی / (کارشناسی ارشد):حقوق جزی و جرم شناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.دانشکده حقوق/تهران١٣٨٤

 ٣٩﴾قتل و صدمات بدنی غیر عمدی در جرایم ناشی از حوادث ورزشی{پایان نامه}/نادر شکری/ (کارشناسی ارشد):حقوق جزی و جرم شناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ تهران ١٣٧٨

 ٤۰﴾تسبیب در قتل{پایان نامه}/محمد بهرامی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/تهران. ١٣٧٨-١٣٧٩

 مقالات

 ١﴾بررسی و نبیین صور شرکت در قتل و فروع آن در فقه و قانون مجازات اسلامی{مقاله}/محمد صالح ولیدی/دادرسی.ش٣٣.(مرداد و شهریور ١٣٨١):ص١٧–٢١

 ٢﴾عوامل قطع رابطه انتسابدر قتل در حکم شبه عمد{مقاله}/علی رضا روان زاد/دادگستر.ش١۳. (زمستان١٣٨٢).ص۱۲–۱۷

 ۳﴾انگیزه در قتل عام تخفیف یا سلب مسولیت نیست{مقاله}/سینا قنبرپور/شرق.(۱۶ دی۱۳۶۲).

ص۱۷

 ۴﴾آیا فرزندکشی مصداق قتل عمد محسوب می شود؟{مقاله}/پوپک ده شهری/نوروز. (۹تیر۱۳۸۱).ص۸

 ۵﴾شرایط قتل مانع ارث و مطالعه ی تطبیقی آن در فقه اسلامی{مقاله}/احمدعلی طاهرزاده/ الهیات و حقوق.ش۲۳.بهار۱۳۸۶.ص۱۱۷-۱۴۸

 ۶﴾تعدد و تداخل مجازات قتل عمد{مقاله}/ایرج دولتخواه/حمایت(۱۷آبان۱۳۸۶).ص۸

 ۷﴾قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی{مقاله}/آفتاب یزد.(۱آذر۱۳۸۴).ص۶

 ۸﴾قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن قاتل{مقاله}/حسین آقابابایی/فقه اهل بیت.ش ۲۳. (تابستان۱۳۷۹).ص١۳۰–۲۱۸

 ۹﴾اکراه در قتل از نظر فقه شافعی{مقاله}/علی شوشتری/دادرسی.سال١.ش۳.(مرداد١٣٧٦). ص١٦–١٨

 ١۰﴾خطای شبه عمد.خطای محض وماده ٣٣٧قانون مجازات اسلامی/محمد رضا نظری نژادکیارشی

دادرسی.ش٣٧.(فروردین و اردیبهشت١٣٨١).ص٤٢–٤٥

 ١١﴾آیا اکراه رافع مسؤلیت کیفری در قتل است؟{مقاله}/حسن علی حسینلو/کیهان(٢٨مرداد١٣٨٠). ص٩

 ١٢﴾بررسی فقهی شرکت گروهی درقتل یک نفر{مقاله}/محمد حسین شعبانی/ مطالعات اسلامی. ویژه  فقه و حقوق اسلامی.ش٧٩.(بهار١٣٨٧).ص٦١–٨٠

 ١٣﴾قلمرو قتل خودسرانه در قانون مجازات اسلامی{مقاله}/محمد رضانظری نژاد کیارشی/ دادرسی

ش٢٩.(آذر ودی ١٣٨٠).ص٥٢–٥٦

 ١٤﴾قتل ناشی از حوادث رانندگی{مقاله}/مجتبی جعفری

شرق(٢٢فروردین١٣٨٣).ص١٧

شرق(٢٤فروردین١٣٨٣).ص١٧

شرق(٢٥فروردین١٣٨٣).ص١٧

شرق(٢٦فروردین١٣٨٣).ص١٧

شرق(٢٧فروردین١٣٨٣).ص١٧

شرق(٢٩فروردین١٣٨٣).ص١٧

 ١٥﴾تاثیر اشتباه در قتل-تحلیل بند الف ماده ی٢٠٦و ماده٢٩٦قانون مجازات اسلامی{مقاله}/دادرسی

ش٤٠.(مهر وآبان١٣٨٢).ص٢٥–٣٠

 ١٦﴾قتل غیر عمد ناشی از رانندگی-بررسی دعاوی وآموزش و نحوه ی اقامه ی آن{مقاله}/جوان

(١٩دی١٣٨٣).ص٨

 ١۷﴾ضمانت عاقله یا بیمه خانوادگی در برابر قتل خطا{مقاله}/ناصر مکارم شیرازی/

اطلاعات.(٢٦اردیبهشت١٣٧٧).ص٦

اطلاعات.(٢٧اردیبهشت١٣٧٧).ص٦

اطلاعات.(٢٨اردیبهشت١٣٧٧).ص٦

اطلاعات.(٢٩اردیبهشت١٣٧٧).ص٦

 ١٨﴾بررسی ترک فعل در جرم قتل عمد{پایان نامه}/حسن پوریا فرانی/دادرسی.ش٥٢. (مهر و آبان ١٣٨٤):ص٢٨–٣٤

 ١٩﴾بررسی جرم معاونت در قتل{مقاله}/امیر رحمت اللهی/اطلاعات.(٢٠مهر١٣٨٥) : ص١١

اطلاعات. (٢٧مهر١٣٨٥) : ص ١١

 ٢٠﴾قتل توافقی عنوان نامفهوم جزایی{مقاله}/علی رامبد/شرق.(٢٣تیر١٣٨٣ ) : ص ١٣.ویژه نامه ی فرهنگ

 ٢١﴾قتل خود سرانه از منظر دیگر {مقاله}/ شاپور اسماعیلیان / یاس نو. (٣ مهر ١٣٨٢) : ص١٤

 ٢٢﴾قتل عمد و شرایط احراز آن {مقاله} /ایلیا محمدی نیا /آفتاب یزد. (٢١ تیر ١٣٨٣) : ص٧

 ٢٣﴾مصادیق قتل عمد بدون قصاص در قانون{ مقاله}/محممد زمان دریا باری/ ایران ( ٣آبان ١٣٨٠)

ص٨

 ٢٤﴾مرگ آسان و ترحم آمیز:قتل ترحم آمیز.چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق پزشکی{مقاله}

علی وظیفه/اعتماد (٤ آدر ١٣٨٧):ص٧

 ٢٥﴾تفاوت شیوه های قتل زنان و مردان{مقاله}/همشهری (١ آذر ١٣٨٤ ): ص٢٣

 ٢٦﴾شروع به قتل عمدی از نظر قانون مجازات اسلامی { مقاله}/مهدی حجتی/ دادرسی .  ش ٢٤

(مهر و آبان ١٣٨١): ص ٧٣–٧٨

 ٢٧﴾چرا پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی شود؟{مقاله}/محمد غفرانی/ رسالت. (٢٤اسفند ١٣٨٠)

ص٥

 ٢٨﴾قتل ناشی از اشتباه در هویت {مقاله}/امیر شریفی حضارتی/اطلاعات (٨ تیر ١٣٨٨):ص١١

 ٢٩﴾اشتباه و تاثیر آن در قتل عمدی{مقاله}/شهاب مهران نژاد/ دادرسی. ش٧٣.(فروردین و اردیبهشت ١٣٨٨):ص٥٣–٥٦

 ٣۰﴾تاثیر اشتباه موضوعی در قتل{مقاله}/نرگس رمضانی عباس قلعه/دادگستر.ش١٩ (پاییز ١٣٨٤)

ص٨٢–٨٥

 ٣١﴾قتل و جایگاه حقوقی آن{مقاله}/قیصر کللی/اعتماد.(٢٩مرداد١٣٨٧):ص٧

 ٣٢﴾معاونت در قتل{مقاله}/ غلامحسین رضایی/دادرسی . ش٦٠(بهمن و اسفند١٣٨٥):ص٢٠–٢٧

 ٣٣﴾قتل های ناموسی{مقاله}/فاطمه امیری/ایران١٧مرداد١٣٨٤):ص٩

 ٣٤﴾قتل های خانوادگی{مقاله}/فربد فدایی/ایران(٢٢تیر١٣٨٣):ص١١–١٢

 ٣٥﴾قتل در فراش{مقاله}محمد جعفر حبیب زاده/مجله س حقوقی قضایی دادگستری.ش٣٤(بهار ١٣٨٠).ص٦٢–٩٢

 ٣٦﴾ ق‍ت‍ل‌ در ف‍راش‌/ ک‍رب‍اس‍ی‌، ل‍ی‍لا/ اص‍لاح‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ، ش‌ ۸۲ ، (آذر ۱۳۸۰): ص‌ ۲۱ – ۲۴

 ٣٧﴾ ق‍ت‍ل‌ خ‍ودس‍ران‍ه‌ از ن‍وع‌ دی‍گ‍ر/ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ش‍اپ‍و/ اق‍ب‍ال‌، (۱۲ خ‍رداد ۱۳۸۴): ص‌ ۱۱.ر

 ٣٨﴾ م‍ج‍ازات‌ ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍رع‍م‍د در ران‍ن‍دگ‍ی‌/ ت‍وس‍ع‍ه‌، (۶ خ‍رداد ۱۳۸۳): ص‌ ۳.

 ٣٩﴾ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ق‍ت‍ل‌ در ای‍ران‌/ ای‍ران‌ ، (۱۳ ت‍ی‍ر ۱۳۷۸): ص‌ ۹.
، ، (۲۲ ت‍ی‍ر ۱۳۷۸): ص‌ ۹.

 ٤٠﴾ ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د و اح‍ک‍ام‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ای‍ران‌/ م‍ن‍ش‍دی‌، م‍س‍ع‍ود/ ک‍ار و ک‍ارگ‍ر ، (۲۴ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۷۶ ): ص‌ ۸.

 ٤١﴾ ق‍ل‍م‍رو ق‍ت‍ل‌ خ‍ودس‍ران‍ه‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌/ ن‍ظری‌ن‍ژادک‍ی‍اش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا/ دادرس‍ی‌، ش‌ ۳۰ ، (ب‍ه‍م‍ن‌، اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۰): ص‌ ۶۵ - ۶۹.

 ٤٢﴾ بررسی قتل در حکم شبه عمد/غلامرضا جلائیان/ دادرسی ،ش ۶۲ ، خرداد و تیر ۱۳۸۶ : ص ۲۸ – ۳۲

 ٤۲﴾ قتل از روی ترحم/امیر شریفی‌خضارتی/ اطلاعات ، ۲۰ تیر ۱۳۸۷ : ص ۱۱
، ۲۷ تیر ۱۳۸۷: ص ۱۱

 ٤٣﴾ ق‍ت‍ل‌ در ف‍راش‌/ ک‍رب‍اس‍ی‌، ل‍ی‍لا/ اص‍لاح‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌، ش‌ ۸۳ ، (دی‌ ۱۳۸۰): ص‌ ۲۳ - ۲۴.

 ٤٤﴾ قتل ناشی از اشتباه در هدف/شریفی‌خضارتی، امیر/ اطلاعات ، ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ : ص ۱۱

 ٤٥﴾ ق‍ل‍م‍رو ق‍ت‍ل‌ خ‍ودس‍ران‍ه‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌/ ن‍ظری‌ن‍ژادک‍ی‍اش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا/ دادرس‍ی‌، ش‌ ۲۸ ، (م‍ه‍ر، آب‍ان‌ ۱۳۸۰): ص‌ ۶۷ - ۷۱

 ٤٦﴾ ق‍ت‍ل‌ در ف‍راش‌/ ب‍اب‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌؛ ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر/ م‍درس‌، ش‌ ۱۳ ، (زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۸): ص‌ ۸۱ - ۹۵.

 ٤٧﴾ ق‍ت‍ل‌ ت‍رح‍م‍ی‌/ ق‍دوس‍ی‌، ف‍رش‍اد/ ش‍رق‌، (۱۳ م‍ه‍ر ۱۳۸۲): ص‌ ۱۷.

 ٤٨﴾ ق‍ت‍ل‌ه‍ای‌ ن‍ام‍وس‍ی‌/ اع‍ت‍م‍اد، (۲۶ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۷.

 ٤٩﴾ فروکش کردن عصبانیت با قتل[مقاله]/فاطمه امیری/ ایران ، ۳ مرداد ۱۳۸۶ : ص ۹

 ٥٠﴾ ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د/ ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ح‍س‍ی‍ن‌/ ک‍ی‍ه‍ان‌، (۲۸ م‍رداد ۱۳۸۳): ص‌ ۲.

 ٥۱﴾ ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د/ م‍ه‍اب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر/ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ش‌ ۷۰ ، (خ‍رداد ۱۳۸۱): ص‌ ۲۴ - ۲۵، ۵۷.

 کتاب ها:

 ١﴾ ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ی‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ازگ‍ی‍ر/ ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌، ۱۳۷۶.

 ٢﴾ ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د/ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ ی‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ازگ‍ی‍ر/ ت‍ه‍ران‌: ب‍ازگ‍ی‍ر‏‫، ۱۳۸۲

 ٣﴾ معاونت در قتل عمد: پژوهشی فقهی-حقوقی/ حسین ابراهیم‌پور لیالستانی./ قم: همای غدیر، ‏‫۱۳۸۸

 ٤﴾ ق‍ت‍ل‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ ع‍م‍د و خ‍طای‌ م‍ح‍ض‌/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ی‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ازگ‍ی‍ر/ ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌، ۱۳۷۶

 ٥﴾ ق‍ت‍ل‌ در م‍ق‍ام‌ دف‍اع‌ از ن‍ام‍وس‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ن‍ص‍ور دس‍ت‌ گ‍ش‍اده‌/ ت‍ه‍ران‌ : دس‍ت‍ان‌ ، ۱۳۸۴

 ٦﴾ ق‍ت‍ل‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ ع‍م‍د و خ‍طای‌ م‍ح‍ض‌/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ی‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ازگ‍ی‍ر/ ت‍ه‍ران‌: ب‍ازگ‍ی‍ر، ۱۳۸۲

 ٧﴾ اس‍ت‍ن‍باطه‍ای‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ دی‍وان‍ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور در ام‍ور ج‍زای‍ی‌: در ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د، ش‍ب‍ه‌ ع‍م‍د، خ‍طاآ م‍ح‍ض‌ و ق‍اچ‍اق‌ ارز وک‍الا/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ی‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ازگ‍ی‍ر/ ت‍ه‍ران‌: ف‍ردوس‍ی‌، ۱۳۸۲.

 ٨﴾ ق‍ت‍ل‌ ش‍ب‍ه‌ ع‍م‍د و م‍س‍ائ‍ل‌ آن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ غ‍ف‍ارپ‍ور م‍راغ‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌، ۱۳۶۹.

 ٩﴾ ق‍ت‍ل‌ ش‍ب‍ه‌ ع‍م‍د و م‍س‍ائ‍ل‌ آن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ غ‍ف‍ارپ‍ور م‍راغ‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌ : ش‍م‍س‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ ، ۱۳۸۶.

 ١٠﴾ "ب‍ررس‍ی‌ اج‍م‍ال‍ی‌" ج‍رم‌ ق‍ت‍ل‌ و ک‍ی‍ف‍ر ق‍ص‍اص‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ گ‍زی‍ده‌ای‌ از آراآ وح‍دت‌ روی‍ه‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دی‍وان‍ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ه‍دی‌ اح‍م‍دی‌/ ت‍ه‍ران‌]: طلای‍ه‌، ۱۳۷۷

 ١١﴾ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ع‍ن‍ص‍ر ف‍ع‍ل‌ در ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍دی‌/ ق‍پ‍ان‍چ‍ی‌، ح‍س‍ام‌/ ن‍ش‍ری‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، ش‌ ۵۷، (پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۸۱): ص‌ ۱۰۵ - ۱۲۴.

 ١٢﴾ بررسی رابطه علیت در قتل عمد/ نویسنده محسن خطیبی‌ قمی، کمال خطیبی‌ قمی./  تهران: نشر شهید نورالهی‏‫، ۱۳۸۷

 ١٣﴾ ق‍ص‍اص‌ و م‍ت‍ف‍رع‍ات‌ آن‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ن‍و ب‍ه‌ م‍ج‍ازات‌ ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد س‍ک‍وت‌، اب‍ه‍ام‌ ب‍ا اج‍م‍ال‌.../ اح‍س‍ان‌ال‍ل‍ه‌ پ‍ی‍رداده‌ ب‍ی‍ران‍ون‍د / ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ آف‍ری‍ن‍ه‌، ۱۳۷۸.

 ١٤﴾ ‏‫نوصیف و تحلیل علمی آرای قضائی مسایل جزائی(۱)قتل عمد‏‫/ معاونت آموزش قوه قضائیه ./ ‏‫تهران: جاودانه‏‫،۱۳۸۷.

 ١٥﴾ ب‍ررس‍ی‌ اج‍م‍ال‍ی‌ ج‍رم‌ ق‍ت‍ل‌ و ک‍ی‍ف‍ر ق‍ص‍اص‌؛ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ گ‍زی‍ده‌ای‌ از آراآ وح‍دت‌ روی‍ه‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دی‍وان‍ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ه‍دی‌ اح‍م‍دی‌/ ت‍ه‍ران‌: خ‍ط س‍وم‌، ۱۳۷۸.

 ١٦﴾صادقي، محمد هادي:« حقوق جزاي اختصاصي (جرائم عليه اشخاص)»، نشر دادگستر، ١۳٧٨.

 تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه١﴾

 قتل خطای محض

 آدم ربایی

 :پایان نامه ها

 ١﴾آدم ربایی در حقوق ایران [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش حمید رحمانی/( کارشناسی ارشد): حقوق، گرایش جزا و جرم شناسی/ مازندران، ۱۳۸۷

 ٢﴾ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ آدم‌ رب‍ای‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ رض‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا/ق‍م‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ق‍م‌۱۳۷۸

 ٣﴾ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ از ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اش‍خ‍اص‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌/م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ه‍لا/دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، [دان‍ش‍ک‍ده‌] ح‍ق‍وق‌/ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳

 ٤﴾س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ائ‍ی‌ ت‍ق‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ درق‍ب‍ال‌ ص‍دم‍ات‌ م‍ع‍ن‍وی‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ن‍دا رف‍ی‍ع‍ی‌ / دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ / ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳

 

 مقالات

 ١﴾ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ آدم‌رب‍ای‍ی‌ و ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ آن‌ در ای‍ران/‌ح‍ی‍ات‌ ن‍و اق‍ت‍ص‍ادی‌، (۲۲ ف‍روردی‍ن‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۵.

 ٢﴾م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ ق‍رار ب‍ازداش‍ت‌ م‍وق‍ت‌ اج‍ب‍اری‌ ب‍ه‌ وث‍ی‍ق‍ه‌ در ات‍ه‍ام‌ "آدم‌رب‍ای‍ی‌"/ م‍وگ‍وی‍ی‌، ع‍ل‍ی‌/دادرس‍ی‌، ش‌ ۴۰، (م‍ه‍ر و آب‍ان‌ ۱۳۸۲): ص‌ ۴۸ - ۵۴.

 ٣﴾مجازات قانونی ربودن و تجاور به زنان و دختران/نعمت احمدی/اعتماد ملی ، ۲ اردیبهشت ۱۳۸۵: : ص ۱۴

 ٤﴾ج‍رم‌ آدم‌رب‍ای‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌/ ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر؛ رح‍ی‍م‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌/دادرس‍ی‌، ش‌ ۴۳، (ف‍روردی‍ن‌ و اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۳): ص‌ ۴۶ - ۴۹.

 ٥﴾ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ آدم‌رب‍ای‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌/ ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د/دادرس‍ی‌، ش‌ ۲۵ ، (ف‍روردی‍ن‌، اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۰): ص‌ ۵۶ - ۵۸.

 ٦﴾آدم‌رب‍ای‍ی‌ و م‍خ‍ف‍ی‌ ک‍ردن‌ دی‍گ‍ری‌/ زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌/ح‍م‍ای‍ت‌، (۲۱ م‍ه‍ر ۱۳۸۴): ص‌ ۸.

 ٧﴾بررسی شروع به نوزادربایی در حقوق موضوعه کنونی/رشید ذره‌کارگر/دادرسی ،ش ۷۰ ، مهر و آبان ۱۳۸۷ : ص ۴۵ – ۵۰

 ٨﴾ج‍رم‌ آدم‌رب‍ای‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌/ ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر؛ رح‍ی‍م‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌/دادرس‍ی‌، ش‌ ۴۳، (ف‍روردی‍ن‌ و اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۳): ص‌ ۴۶ - ۴۹.

 ٩﴾مجازات قانونی ربودن و تجاور به زنان و دختران/نعمت احمدی/اعتماد ملی ، ۲ اردیبهشت ۱۳۸۵: : ص ۱۴

 :سایت های اینترنتی

زناء

 : پایان نامه ها

 ١﴾بررسی احکام زنا [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر ولی متحمل/(کارشناسی ارشد): الهیات اسلامی، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی/تهران، ۱۳۷۹

 ٢﴾ب‍ررس‍ی‌ اح‍ک‍ام‌ ف‍رزن‍دان‌ ن‍ام‍ش‍روع‌ در م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ ن‍وش‍ی‍ن‌ ال‍س‍ادات‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌/دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌/ت‍ه‍ران‌۱۳۸۰

 ٣﴾بررسی فقهی حد‌ زنا[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر حمیدرضا کربلایی‌طاهر/‏‫( کارشناسی ارشد ) : حقوق جزا و جرم شناسی./ دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ دانشکده حقوق./ تهران.، ۱۳۸۳.

 ٤﴾ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ن‍ارس‍ائ‍ی‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ف‍اطم‍ه‌ ص‍ح‍ران‍ورد/دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌/ت‍ه‍ران‌۱۳۸۲

 ٥﴾بررسی فقهی و حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی[پایان نامه]/نگارش محمدرضا بصیری/‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ). دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی/تهران، ۱۳۸۵

 ٦﴾ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ه‍دورال‍دم‌ ب‍ودن‌ و م‍وارد آن‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ه‍ن‍از ن‍ج‍اری‌/دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌/ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱

 ٧﴾بررسی وضع حقوق اطفال نامشروع و خارج از نکاح در حقوق اسلام و ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر مریم حسین‌مردی/‏‫( کارشناسی ارشد ) : الهیات/دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده الهیات٬ ادبیات و علوم انسانی/تهران، ۱۳۸۴

 ٨﴾ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍اده‌ ۶۳۰ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ "ت‍ع‍زی‍رات‌" (ض‍رب‌ و ج‍رح‌ و ق‍ت‍ل‌ ه‍م‍س‍ر در ح‍ال‌ زن‍ا)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ آق‍اخ‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر/دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌/ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶ – ۱۳۷۷

 ٩﴾حقوق اطفال نامشروع در فقه و حقوق [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/لیلا ابوطالبی/(کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشگاه آزاد اسلامی . (تهران شمال). دانشکده الهیات و معارف اسلامی/تهران، ۱۳۸۵

 ١٠﴾زنا از نظر قرآن و امر به ازدواج [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده احمد قوامی/تهران، ۱۳۳۲

 ١١﴾قتل همسر و اجنبی، آثار حقوقی-جزائی آن [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش محمد خلیل‌زاده یوشانلویی/‏‫(کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم شناسی/دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی). دانشکده حقوق/تهران، ۱۳۸۲

 

١۲﴾لعان و آثار حقوقی آن[پایان نامه]/پژوهشگر پارمیس فولادی/‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : حقوق خصوصی/دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ). دانشکده حقوق/تهران، ۱۳۸۴

 

١٣﴾مبانی فقهی محارم از دیدگاه امامیه [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر حامد ماسوری/‏‫(کارشناسی ارشد) : فقه و مبانی حقوق اسلامی/‏‫دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی). دانشکده الهیات٬ فلسفه و معارف اسلامی /تهران، ۱۳۸۲

 

١٤﴾محرم و نامحرم از نظر فقه امامیه[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش علی مولائی‌کوجنق/( کارشناسی ارشد ) : الهیات، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشگاه آزاد اسلامی. واحد لاهیجان. دانشکده الهیات و معارف اسلامی/لاهیجان، ۱۳۸۵

 

١٥﴾مطالعه تطبیقی پیرامون قذف در فقه عامه و حقوق ایران[پایان نامه]/پژوهشگر هادی میرزایی‌برزی/‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : حقوق جزا و جرم‌شناسی/دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق/تهران، ۱۳۸۴

 

١٦﴾مطالعه فقهی- حقوقی و جرم‌شناختی جرم رابطه نامشروع غیر زنا [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش از علی‌اصغر کیاپاشا/‏‫(کارشناسی‌ارشد) :حقوق جزا و جرم‌شناسی/دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی) .دانشکده حقوق و علوم سیاسی/تهران، ۱۳۷۸

 

١٧﴾موارد سقوط حد زنا با تاکید بر رویه قضایی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش روزبه اصغری؛/‏‫(کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم شناسی ./دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی/بابلسر‏‫، ۱۳۸۷.

 

١٨﴾نقش علم قاضی در اثبات زنا[پایان نامه]/پژوهشگر مرتضی عبادی/‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : حقوق جزا و جرم‌شناسی/دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق/تهران، ۱۳۸۴

 

مقالات:

 

١﴾اگ‍ر ش‍ه‍ود در زن‍ا ک‍م‍ت‍ر از چ‍ه‍ار ن‍ف‍ر ب‍اش‍ن‍د، آی‍ا م‍ورد ح‍د ق‍ذف‌ ق‍رار م‍ی‌گ‍ی‍رن‍د/ ش‍وش‍ت‍ری‌، ع‍ل‍ی‌/دادرس‍ی‌، ش‌ ۴۳، (ف‍روردی‍ن‌ و اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۳): ص‌ ۱۶ - ۱۸.

 

٢﴾بازخوانی نظریه اشتراط تعدد اقرار در اثبات زنا/محمد محسنی‌دهکلانی، امان‌الله علیمرادی/مطالعات اسلامی (ویژه فقه و اصول) ،ش ۱/۸۱ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ : ص ۷۵ – ۹۶

 

٣﴾ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ری‌ ول‍د زن‍ا/ رم‍ض‍ان‍ی‌،.../دادگ‍س‍ت‍ر، ش‌ ۱۵، (ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۲): ص‌ ۴۲ - ۴۳.

 

٤﴾س‍ی‍ری‌ در م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍اده‌ ۶۳۰ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌/ م‍ه‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌/ن‍ام‍ه‌ م‍ف‍ی‍د، ش‌ ۸، (زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۵): ص‌ ۱۶۷ ـ ۱۸۸.

 

٥﴾ش‍رح‌ و ن‍ق‍دی‌ ب‍ر م‍اده‌ (۶۳۰) ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌/ ح‍ج‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌/دادرس‍ی‌، ش‌ ۳۷، (ف‍روردی‍ن‌ و اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۲): ص‌ ۲۹ - ۳۱.

 

٦﴾مجازات سخت برای تهمت زنندگان : شکایت کیفری رابطه نامشروع چگونه در دادسرا مطرح می‌شود؟/رضا استادی/جام‌جم ، ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ : ص ۱۴

 ٧﴾مجازات قانونی ربودن و تجاور به زنان و دختران/نعمت احمدی/اعتماد ملی ، ۲ اردیبهشت ۱۳۸۵: : ص ۱۴

 ٨﴾م‍رد ح‍ق‌ ک‍ش‍ت‍ن‌ ه‍م‍س‍ر زان‍ی‍ه‌ را ن‍دارد/ رام‍ب‍د، ع‍ل‍ی‌/ش‍رق‌، (۳۱ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۳): ص‌ ۲۷.

 

٩﴾ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍ن‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍ن‍ن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌/ م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍ود/دادرس‍ی‌، ش‌ ۳۸، (خ‍رداد و ت‍ی‍ر ۱۳۸۲): ص‌ ۳۲ - ۳۶.

 ١۰﴾ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ م‍اده‌ ۷۲ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌/ م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍ود/م‍ج‍ل‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌، ش‌ ۴۲، (ب‍ه‍ار ۱۳۸۲): ص‌ ۲۱۸ - ۲۲۳.

 ١١﴾نگاه به تصویر در فقه/حمید میر‌خندان/بیناب ،ش ۷ ، آبان ۱۳۸۳: : ص ۳۰۸ – ۳۲۳

 کتاب ها:

 ١﴾زن‍ا و ق‍ص‍اص‌ (ق‍ت‍ل‌) در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌: (ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ - ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زن‍ا و ق‍ص‍اص‌)/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ن‍گ‍ارش‌ ح‍اج‍ی‌ع‍ل‍ی‌ م‍وگ‍وئ‍ی‌/ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌، ۱۳۸۱.

هتک حرمت 

:پایان نامه ها

 ١﴾ب‍ررس‍ی‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌ خ‍س‍روی‌؛/دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌/ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳

 ٢﴾بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش حجت بیگلری / (کارشناسی ارشد): فقه و حقوق اسلامی/مشهد، ۱۳۸۷

 ٣﴾بررسی و تبیین ماهیت جرم توهین و افتراء در حقوق جزای اسلام و مجازات آن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر فاطمه‌سادات محسنی‌صالحی‌منفرد/‏‫( کارشناسی ارشد ) : الهیات و معارف اسلامی، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده الهیات، فلسفه و معارف اسلامی/تهران.، ۱۳۸۰

 ٤﴾ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ح‍ی‍ث‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ اف‍رادپ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ری‍م‌ زاده‌ ش‍ورک‌؛/دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌/ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳

 ٥﴾ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ از ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اش‍خ‍اص‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ه‍لا م‍ل‍ک‍ی‌؛/دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، [دان‍ش‍ک‍ده‌] ح‍ق‍وق‌/ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳

 ٦﴾س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ائ‍ی‌ ت‍ق‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ درق‍ب‍ال‌ ص‍دم‍ات‌ م‍ع‍ن‍وی‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ن‍دا رف‍ی‍ع‍ی‌/دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌/ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳

 ٧﴾مسوولیت مدنی خسارات معنوی در نظام حقوقی اسلام[پایان نامه]/نگارش ساناز مقتدی‌پیشه/ ( کارشناسی ارشد ) : [ حقوق ] /دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ). دانشکده ادبیات و علوم انسانی/تهران، ۱۳۸۵

 ٨﴾م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ه‍ت‍ک‌ ن‍ام‍وس‌ و ع‍م‍ل‌ م‍ن‍اف‍ی‌ ع‍ف‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ف‍رام‍رز ق‍ل‍ی‌پ‍ور ج‍م‍ن‍ان‍ی‌/ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌/ت‍ه‍ران‌۱۳۸۲

مقالات:

 ١﴾م‍م‍ن‍وع‍ی‍ت‌ ه‍ت‍ک‌ ح‍رم‍ت‌ زن‍دان‍ی‌/ ن‍ظری‌، ص‍ف‍در/ح‍م‍ای‍ت‌، (۱ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۶.

 ٢﴾م‍م‍ن‍وع‍ی‍ت‌ ه‍ت‍ک‌ ح‍رم‍ت‌ زن‍دان‍ی‌/ س‍ی‍ف‌زاده‌، م‍ح‍م‍د/ش‍رق‌، (۲۶ آب‍ان‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۷.

 ٣﴾مزاحمت برای بانوان و اطفال، از دیدگاه حقوقی/رسول فتاحی/همبستگی ، ۲۵ تیر ۱۳۸۵: : ص ۶

 ٤﴾ض‍رورت‌ ن‍ق‍د ق‍ض‍ای‍ی‌/ ری‍اح‍ی‌، غ‍لام‌ع‍ل‍ی‌ / ش‍رق‌، (۱۵ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۱ ، ۱۶.

 ٥﴾رع‍ای‍ت‌ ح‍ی‍ث‍ی‍ت‌ و اع‍اده‌ ح‍ی‍ث‍ی‍ت‌/ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ش‍اپ‍ور / ح‍ی‍ات‌ ن‍و، (۱۴ دی‌ ۱۳۸۱): ص‌ ۹.

 کتاب:

 ١﴾در ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اش‍خ‍اص‌، ه‍ت‍ک‌ ح‍رم‍ت‌ و اف‍ت‍راآ، ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍رع‍م‍د.../ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، اداره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‍ه‍ای‌ م‍ردم‍ی‌/ت‍ه‍ران‌: ق‍ائ‍م‌، ۱۳۸۳.

  اسید پاشی

 :مقالات

  ١﴾ اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران/عباس محمد‌خانی/ دادرسی، ش ۶۴ ، مهر و آبان ۱۳۸۶ : ص ۳۵ – ۳۸

 ٢﴾ م‍ج‍ازات‌ اس‍ی‍دپ‍اش‍ی‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟/ م‍ح‍م‍دی‌ن‍ی‍ا، ای‍ل‍ی‍ا/ آف‍ت‍اب‌ ی‍زد، (۲۴ اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۳): ص‌ ۷.

 ٣﴾ م‍ج‍ازات‌ اس‍ی‍دپ‍اش‍ی‌ در ای‍ران‌/ خ‍اک‍ی‌، ص‍ف‍ر/ ج‍ام‌ج‍م‌، (۲۹ آذر ۱۳۸۴): ص‌ ۱۴.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم دی ۱۳۸۸ساعت ۲۱:۴۹ بعد از ظهر  توسط هومن سیار  |